Amstelkerk

Beroepingscommissie

Verslagen van de beroepingscommissie

De beroepingscommissie is compleet!

Zoals u afgelopen zondag 4 februari heeft gehoord is de beroepingscommissie compleet. Gelukkig hebben de leden van de voorbereidingscommissie zich bereid verklaard óók plaats te willen nemen in de beroepingscommissie.

Hierdoor kan het proces wat al in gang gezet is gemakkelijker voortgang krijgen.

Ik stel de commissie graag aan u voor;

  • Caroline Sonnenberg – voorzitter
  • Friederike Bakker – notulist
  • Wim Ovaa – beleidszaken
  • Henk Mul – secretaris; henkenlyda@gmail.com
  • Joke Stam – contact persoon voor de gemeente;
    020-4964542
  • Petra van Balderen – pr-zaken

Op de foto kunt u zien, dat wij – niet afgesproken van tevoren – onze dresscode op elkaar afstemmen; dat geeft goede hoop voor de verdere samenwerking!

Hieronder kunt u de verschillende opgestelde documenten nog eens nalezen:
Profielschets gemeente
Profielschets predikant
Rapportage aanbevelingen

Juni
Eigenlijk is dit bericht totaal overbodig. U weet alláng dat wij een nieuwe predikant hebben! Op maandag 4 juni heeft de beroepingscommissie Ds. Benedikte Bos voorgedragen aan de kerkenraad. De beroepingscommissie heeft unaniem voor haar gekozen en de kerkenraad heeft deze keuze overgenomen.

Op maandagavond 11 juni hebben wij tijdens een gemeenteavond aan u onze keuze toegelicht. Wij hebben in het kort nogmaals verteld over hoe de procedure in zijn werk ging en hoe wij denken dat Ds. Benedikte Bos past bij onze gemeente. Benedikte was er na de pauze ook even bij en heeft zich in aan ons voorgesteld. Het is fijn dat u al weet welk gezicht en stem horen bij haar naam.

Daarna was er alle gelegenheid voor het stellen van vragen aan de beroepingscommissie.

Hoe fijn was het dat de vraag van onze voorzitter van de kerkenraad, Jantine Bennen; “kunt u instemmen met deze keuze”, werd beantwoord met een hartelijk applaus.

Twee spannende avonden voor ons als beroepingscommissie. Maar wat zijn wij blij en dankbaar dat het zó goed is verlopen. Natuurlijk weten wij niet hoe het verder zal gaan in de toekomst; hoe de samenwerking tussen onze gemeente en Ds Benedikte Bos zal verlopen. De vele ervaring en goede werken van Benedikte in haar vorige gemeente in Bilthoven betekenen niet automatisch dat het bij ons direct net zo succesvol zal zijn. Daar gaan wij met elkaar aan werken. Wij gaan elkaar leren kennen en gaan samen onze schouders zetten om te werken aan een mooie toekomst voor onze Amstelkerk gemeente.

De beroepingscommissie heeft er alle vertrouwen in, maar dat kunnen wij niet alleen, daar hebben wij Gods hulp bij nodig. Wilt u ervoor bidden?

Benedikte vertelde het al; haar naam betekent de gezegende. Zij wenste dat zij ons tot een zegen mag zijn. Wij voegen er nog een wens aan toe; dat wij als gemeente háár tot een zegen moge zijn!

Ons werk zit er nog niet helemaal op; want de commissie wordt pas ontbonden als de nieuwe predikant bevestigd wordt. Voor nu dank ik u, namens de beroepingscommissie, alvast voor het vertrouwen dat u aan ons gegeven heeft.

Petra van Balderen

Mei
Als u dit stukje leest heeft de commissie alweer een aantal stappen gezet in de beroepingsprocedure. Zoals ik u al liet weten hebben we met 6 mensen (van de 18 brieven) een gesprek gevoerd en daar drie predikanten uit geselecteerd met behulp van vooraf vastgestelde criteria. Inmiddels hebben we een tweede gesprek gevoerd met deze drie kandidaten waar ook Eric-Jan bij aanwezig was. Het waren fijne en goede gesprekken die voor ons zeer verhelderend waren.

Daarna werden de afspraken gemaakt voor het “horen” met daarop aansluitend een derde gesprek. Ook voor het horen werd weer een criteria lijst opgesteld. Om daarmee kritisch te kunnen horen en om het gesprek met elkaar daarover mogelijk te maken.

En dan gaan we een keuze maken! Eén van deze drie kandidaten gaat de beroepingscommissie voordragen aan de kerkenraadsvergadering op 4 juni. Daarna willen wij met u in de eerste helft van juni een gemeenteberaad beleggen, om de kandidaat aan u voor te stellen. We zullen de datum bekendmaken in een kerkdienst en via de digitale nieuwsbrief.

Wat is dit een intensief en spannend proces. En wat zijn wij blij dat wij het goed hebben met elkaar als commissie leden. En hoe wonderlijk en mooi is het dat we elke keer weer onze keuzes unaniem en in uitstekende harmonie kunnen maken.

Volgende maand schrijf ik nog één keer een afsluitend stukje. Maar dán weet u al wie onze nieuwe predikant is geworden.

Ik denk dat u daar net zo naar uit ziet als wij!

Petra van Balderen

April
Vrijdag 13 april was de sluitingsdatum voor het insturen van de motivatiebrieven. Als leden van de beroepingscommissie spraken we onze verwachting uit hoeveel brieven we zouden mogen ontvangen. Nu Wim had het precies goed; we kregen achttien brieven!

Elf mannen en zeven vrouwen hebben gesolliciteerd op onze vacature. Het zijn stuk voor stuk achttien prachtige brieven met mooi omschreven motivaties, prachtige visies op geloven en geweldige ideeën voor onze gemeente. Konden we ze allemaal maar beroepen!

Met behulp van vooraf vastgestelde selectiecriteria hebben we uit deze achttien brieven zes kandidaten geselecteerd waar we graag verder mee wilden praten. U kunt zich vast wel voorstellen dat dit een ingewikkelde klus was.

Op zaterdag 21 april hebben we met de voltallige commissie gesprekken gevoerd met deze zes kandidaten. Gelukkig hadden we wederom ondersteuning van Marcel Bos (Scolix) voor de voorbereiding van deze gesprekken, die we heel graag zorgvuldig willen voeren. We hebben de taken verdeeld en een tijdschema gemaakt. We vonden het heel belangrijk dat deze gesprekken voldoende op zouden leveren om drie kandidaten te kunnen selecteren waar wij een vervolggesprek mee willen voeren.

Na deze gesprekken deden we verder onderzoek naar de kandidaten met behulp van informatie op het internet en van referenten. Deze informatie kan dan in het tweede gesprek aan de orde komen.

Bij het tweede gesprek op maandag 7 mei zal ook Eric-Jan aanschuiven. Als commissie willen wij graag zijn advies als cantor organist meenemen in hoeverre hij verwacht goed samen te kunnen werken met deze kandidaten.

En om op een veel gestelde vraag antwoord te geven; natuurlijk gaan we dan ook horen!

We snappen dat u allemaal reuze nieuwsgierig bent naar méér details, maar die nieuwsgierigheid moet u helaas nog even bedwingen.

U hoort meer van ons in het volgende bericht van de beroepingscommissie.

Petra van Balderen

Maart
Zoals u in het vorige bericht heeft kunnen lezen is de voltallige beroepingscommissie aan de slag gegaan. Joke Stam (020 – 4964542) heeft, als aanspreekpunt voor de gemeente, een aantal namen van predikanten van u mogen vernemen.
Dank u wel voor het meedenken!
Deze predikanten zijn geattendeerd op onze vacature. Vervolgens is het aan de predikanten zelf of zij een motivatiebrief willen schrijven.
Wij hebben van het mobiliteitsbureau een lijst met namen van predikanten gekregen die beroepbaar zijn. Ook zij zijn geattendeerd op onze vacature.
De vacature kunt u vinden op onze eigen Amstelkerk site. Ook is er een korte attendering op de site van de PKN geplaatst en in het aprilnummer van het magazine Woord en Weg.
De beroepingscommissie heeft tijdens een tweede training van Marcel Bos (Scolix) besproken op welke punten wij de sollicitatiebrieven gaan beoordelen.
De sluitingsdatum van de sollicitatiebrieven is op 13 april. Wij zijn erg benieuwd naar de brieven!

Tijdens een vergadering spraken wij naar elkaar uit, dat we het beroepingswerk best verantwoordelijk en spannend vinden. Daarom opende Caroline (vz) de daarop volgende vergadering met het lezen van psalm 121; “Ik hef mijn ogen op naar de bergen: vanwaar zal mijn hulp komen? Mijn hulp is van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft.”
Gelukkig staan wij er niet alleen voor!

Petra van Balderen

Februari
Waar staan we nu?
Afgelopen kerkenraadsvergadering jl 29 januari zijn de profielschetsen van de gemeente en de predikant vastgesteld en konden we een advieslijst voor beroepbare predikanten aanvragen. Deze predikanten krijgen van ons een mailtje waarin zij geattendeerd worden op onze vacature. Mocht u ons overigens een naam willen doorgeven, hoort Joke Stam dat graag van u. Dan kunnen we ook deze predikant attenderen op onze vacature en uitnodigen om ons een brief te schrijven.

Als u wilt kunt u verschillende documenten; zoals de profielschets van de predikant, hierboven lezen.

Wij zijn erg blij met de begeleiding die wij krijgen van Marcel Bos (Scolix) die zijn kennis en ervaring met werving en selectie deelt met ons. Daardoor kunnen wij ons goed voorbereiden vóórdat wij de vacature gaan plaatsen op onze Amstelkerk site, de site van de PKN, in het kerkblad Woord&Weg. Natuurlijk gaan we ook gebruik maken van LinkedIn en Twitter.

We zijn erg benieuwd naar de reacties en kijken uit naar de brieven die we gaan ontvangen. Maar zover is het nu nog niet; eerst héél goed nadenken over de juiste vorm van de vacature.
Dit kunnen wij niet alleen, wilt u voor ons bidden en God om wijsheid vragen?

Volgende maand hoop ik u weer verder te berichten over de stand van zaken van de beroepscommissie.

Petra van Balderen