Amstelkerk

Voorbereidingscommissie beroeping

Verslagen van de voorbereidingscommissie beroeping

Leden van de commissie:
Friederike Bakker               020-6421204      fh.bakker@hccnet.nl
Henk Mul                            0297-582690      henkenlyda@gmail.com
Wim Ovaa                           020-4535226      wovaa@xs4all.nl
Caroline Sonnenberg         020-4961089      cm.sonnenberg@planet.nl

November 2017
We naderen ons einddoel: het opstellen van de profielschets voor de nieuwe predikant!

In de afgelopen tijd hebben we ons verdiept in de materie en gesprekken gevoerd met de gemeente en taakgroepen en commissies, en ook met Eric Jan, onze cantor-organist-componist. Uit alle informatie en gevoerde gesprekken hebben we een rapport met aanbevelingen voor onze toekomst opgesteld. Dit rapport is besproken in de Kerkenraad en goedgekeurd, zodat we verder konden gaan met het opstellen van de bijpassende profielschets voor de predikant, die zal worden besproken in de Kerkenraadsvergadering van 20 november. Daarbij gaan we er van uit dat de toekomstige predikant niet alles zal kunnen doen, maar dat het belangrijk is dat wij met elkaar kiezen waar zij of hij vooral de aandacht op moet gaan richten. Daarnaast hebben we ook een profielschets gemaakt van onze kerkelijke en burgerlijke gemeente.

Op de gemeenteavond op maandag 27 november zullen wij onze aanbevelingen en de profielschets aan u, gemeente, voorleggen en met u erover in gesprek gaan. Ook zal op deze avond het College van Beheer informatie geven over onze financiële situatie m.b.t. de aanstelling van de nieuwe predikant.

Wij hopen natuurlijk dat wij daarna verder kunnen gaan met afronden, puntjes op de i, van de profielschets, het samenstellen van de echte beroepingscommissie, en dan op zoek naar de ideale predikant!

Dus komt allen: maandag 27 november, in Amstelstroom!

En u weet het ondertussen: wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

Oktober 2017
Als vervolg op de Startzondag is zondag 1 oktober een tweede bijeenkomst geweest, opnieuw om gemeenteleden de gelegenheid te geven met elkaar en met ons in gesprek te gaan over de toekomst van onze kerk, en over ideeën en wensen t.a.v. de nieuwe predikant. In twee groepen hebben we nagedacht over de Eredienst, en over de interne en de externe activiteiten. Ook deze bijeenkomst leidde weer tot zinvolle gesprekken en leverde mooie adviezen en wensen op.

Uit alle informatie en gevoerde gesprekken stellen wij nu de aanbevelingen op voor onze toekomst, waarbij we ons natuurlijk realiseren dat de toekomstige predikant niet alles zal kunnen doen, maar dat het belangrijk is dat wij met elkaar kiezen waar zij of hij vooral de aandacht op moet gaan richten.

Op 16 oktober wordt ons rapport besproken in de Kerkenraad, en bij accoord gaan we verder met het opstellen van een bijpassende profielschets voor de nieuwe predikant. Het is de bedoeling deze profielschets te bespreken in de Kerkenraadsvergadering van 20 november. We hopen dat tegen die tijd ook de financiële mogelijkheden duidelijk zijn.

En dan willen we op maandag 27 november, in een gemeenteavond, deze profielschets aan u, gemeente, voorleggen en met u erover in gesprek gaan. Wij hopen natuurlijk dat wij daarna verder kunnen gaan met afronden, puntjes op de i, van de profielschets, het samenstellen van de echte beroepingscommissie, en dan aan op zoek naar de ideale predikant!

Dus noteert u deze datum in uw agenda, en komt allen: maandag 27 november, in Amstelstroom! Elders in het kerkblad vindt u de precieze informatie over tijdstip en inhoud van de avond.

En u weet het ondertussen: wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

September 2017
Tijdens de Startzondag van 3 september zijn we met een grote groep gemeenteleden met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van onze kerk, en onze ideeën en wensen t.a.v. de nieuwe predikant. De bijeenkomst leidde tot zinvolle gesprekken en heeft veel heldere, soms ook heel concrete, adviezen en wensen opgeleverd. Er was een goede opkomst en grote inzet, en we sloten de ochtend af met een heerlijke lunch.

Op zondag 1 oktober wordt nogmaals een dergelijke bijeenkomst georganiseerd. In de eerste plaats  voor degenen die de Startzondag niet konden bijwonen, maar ook als je nog lang niet uitgepraat bent  over al die belangrijke thema’s ben je van harte welkom. Na de kerk en de koffie kunnen we weer met elkaar in gesprek. Dit zal ongeveer een uur duren, van 11.30 u tot 12.30 u. Wees welkom, en dus ook als u 3 september ook al aanwezig was!

Samen met de uitkomsten van onze gesprekken met de diverse taakgroepen, individuele gemeenteleden, Jos en binnen onze commissie, en met alle kennis en ervaringen die we opdoen uit beleidsstukken en visiestukken van andere kerkelijke gemeentes, helpt dit ons met het opstellen van aanbevelingen voor de toekomst van onze gemeente en op basis daarvan de profielschets voor de nieuwe predikant.

Op dit moment proberen we al deze informatie overzichtelijk en inzichtelijk te maken, en daaruit de grote lijnen op te stellen van die aanbevelingen. Details vullen we later in, we vinden het belangrijk eerst de grote aandachtsgebieden vast te stellen. Deze aanbevelingen leggen we voor aan de voltallige Kerkenraad. Als de Kerkenraad accoord is gaan we verder met het opstellen van een bijpassende profielschets voor de nieuwe predikant. Natuurlijk afgestemd op onze financiële mogelijkheden (goed om te weten: onze berekeningen worden streng gecontroleerd door de landelijke PKN).

En u weet: u kunt ons altijd bellen, mailen of aanspreken als u iets wilt delen wat u belangrijk vindt voor onze toekomst en toekomstige predikant, aanvullingen of adviezen wilt geven, of vragen heeft.

Wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

 

Augustus 2017
In het vorige stukje heeft u een inleiding gelezen over de instelling van onze commissie, die als taak heeft de beroeping van de nieuwe predikant voor te bereiden. Nog even kort samengevat: de taak van de commissie is bezinning op de toekomst van onze gemeente: wat hebben we nodig, wat willen wij in de toekomst, waar gaan we ons op richten?

Om die vragen te kunnen beantwoorden en  op die manier te komen tot een goede profielschets van onze nieuwe voorganger hebben we een uitgebreid stappenplan gemaakt voor de komende maanden.

Enkele van deze stappen doen wij met elkaar in de commissie, zoals het lezen van allerlei beleids- en visiestukken en van de archiefstukken van onze eigen gemeente (bijvoorbeeld van de beroepingsprocedure van Jos), maar ook bevragen wij elkaar en discussiëren wij over wat wij, denkend vanuit onze gemeente, belangrijk vinden voor de toekomst.

Daarnaast gaan we met alle taakgroepen praten over wat zij, vanuit die taakgroep, belangrijk vinden voor onze gemeente en voor de nieuwe voorganger. Er is ook een gesprek geweest met Jos over wat hij in onze gemeente belangrijk of kenmerkend heeft gevonden in zijn dienstperiode bij ons, waar we zuinig op moeten zijn, of waar we over moeten nadenken of aan werken. Dit was een bezinnend gesprek, dat tot waardevolle adviezen heeft geleid.

En we willen natuurlijk met u, onze gemeenteleden, in gesprek over wat u belangrijk vindt, wil houden of juist anders wil. Dat doen we op de Startzondag, 3 september.  Na de dienst en een lekker kopje koffie zal onze voorzitter van de Kerkenraad, Jantine Bennen, het programma inleiden, waarna wij aanvullende informatie zullen geven over onze plannen en ons werk tot nu toe. Daarna  zullen we in kleine groepen en ook vervolgens weer met  z’n allen ons over bovenstaande vragen buigen, met hulp van gespreksleiders. We sluiten de startzondag af met een heerlijke lunch.

Wat de vervolgstappen zijn zullen we toelichten op de startzondag. Het is in ieder geval de bedoeling om na vaststelling in de kerkenraad,  de profielschets aan u te presenteren op een gemeenteavond, om daarna de definitieve profielschets vast te stellen en de eigenlijke beroepingsprocedure te kunnen starten. Ons streven is dat dit ergens in november zal zijn.

We hopen op een goede opkomst op de startzondag en veel bijdragen!

En u weet: u kunt ons altijd bellen, mailen of aanspreken als u iets wilt delen wat u belangrijk vindt voor onze toekomst en toekomstige predikant, aanvullingen of adviezen wilt geven, of vragen heeft.

Wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

Juni 2017
Even voorstellen: uw voorbereidingscommissie op de beroeping!

Onze predikant Jos de Heer gaat vertrekken… daar zijn we wel even stil van. En we zullen bij zijn vele jaren predikant-zijn en dienstbaarheid aan onze gemeente stilstaan in een mooi afscheid.

Tegelijk komt er ook van alles in beweging: want we moeten aan de slag om een nieuwe voorganger te vinden. In de Kerkenraad is daar uitgebreid over gesproken, u heeft dat al kunnen lezen in het kerkblad.

Er is nu eerst een voorbereidingscommissie gevormd, bestaande uit onderstaande vier kerkenraadsleden. De eerste opdracht is bezinning. Het is goed om in deze tijd van verandering, in zowel de kerkelijke als wereldlijke gemeente, ons te beraden en te oriënteren op de toekomst.  De komende maanden zullen wij ons buigen over die vraag: wat hebben we nodig, wat willen wij in de toekomst, waar gaan we ons op richten? We gaan in overleg met de taakgroepen, de consulent, en ook met u, gemeenteleden. Aan de hand daarvan zullen wij met adviezen komen over de richting die bij ons past, en stellen we het profiel en de competenties op van de nieuwe voorganger. Ook maken we een profielschets van onze kerkelijke gemeente en van ons dorp. Als de kerkenraad daar dan achter staat, dan kan het eigenlijke beroepingswerk starten en zal er een beroepingscommissie worden ingesteld.

We zullen de gemeente op een aantal momenten actief betrekken bij dit proces. De startzondag 3 september is hiervoor een mooie eerste gelegenheid, en we zullen dan met hulp van gespreksleiders met elkaar in gesprek gaan over bovenstaande vragen.

Daarnaast staat het natuurlijk eenieder vrij om ons vragen te stellen of ideeën en suggesties met ons te delen. Hieronder vindt u onze namen en telefoonnummers; schroom niet ons te benaderen! Al die informatie nemen we mee bij ons werk.

Wij vinden het een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we hebben er zin in!