Amstelkerk

Voorbereidingscommissie beroeping

Verslagen van de voorbereidingscommissie beroeping

Leden van de commissie:
Friederike Bakker               020-6421204      fh.bakker@hccnet.nl
Henk Mul                            0297-582690      henkenlyda@gmail.com
Wim Ovaa                           020-4535226      wovaa@xs4all.nl
Caroline Sonnenberg         020-4961089      cm.sonnenberg@planet.nl

 

Januari 2018
Hier leest u het laatste verslag van de Commissie Voorbereiding Beroeping, want deze maand zal de echte Beroepingscommissie starten, en is het werk van de Commissie Voorbereiding Beroeping afgerond!
Er is een profielschets voor de nieuwe predikant opgesteld en een profielschets van onze gemeente.
De gemeente is hierbij betrokken geweest via de startzondag en de vervolgbijeenkomst, en de gemeente-avond, en het is verheugend om te merken hoe veel mensen aanwezig waren en hebben bijgedragen aan het tot stand komen van de profielschetsen. Veel dank daarvoor!
Na de laatste correcties en aanvullingen zullen deze profielschetsen nogmaals in de Kerkenraad (van 29 januari) worden besproken en officieel vastgesteld. De profielschetsen komen dan ook op de website, zodat u allemaal kunt lezen wat daar precies in staat.
Ook het Rapport van Aanbevelingen, dat ten grondslag ligt aan de profielschetsen, zal op de website worden gezet.

Met deze stukken zal de Beroepingscommissie aan het werk gaan.
Het werk begint met het opstellen van de vacature, en inventarisatie via de landelijke kerk of via andere kanalen van beschikbare kandidaten.
Ook willen wij u, gemeente, nadrukkelijk uitnodigen om bij ons de namen te noemen van predikanten waarvan u denkt dat zij mogelijk geschikt zijn.
Daarna volgt een traject van selectie op grond van de brieven en andere informatie.
Na de eerste selectie zullen gesprekken worden gevoerd met beoogde kandidaten, en volgen aanvullende activiteiten zoals gaan horen in de kerkdienst, gesprekken met referenten, etc.
Met de bedoeling dat er uiteindelijk 1 kandidaat gevonden wordt die bij ons past, aan wie wij als gemeente het beroep kunnen uitbrengen. Uiteraard gaat dit allemaal onder verantwoordelijkheid van de Kerkenraad, die ook uiteindelijk moet instemmen met de voordracht door de Beroepingscommissie.

De Beroepingscommissie zal bestaan uit 6 personen (waaronder de 4 leden van de Commissie Voorbereiding Beroeping). Ten tijde van het schrijven van dit stuk is de Commissie nog niet compleet, maar zodra dit het geval is hoort u dat natuurlijk van ons in de kerk en via de website.
De Beroepingscommissie zal een training krijgen in de methodiek van werving en selectie, en in het voeren van goede gesprekken met de kandidaten, om zo op professionele manier te kunnen werken, en op efficiënte en heldere wijze de procedure en beslissingen te kunnen uitvoeren.

De werkzaamheden van de Commissie Voorbereiding Beroeping zitten er bijna op. Als de Beroepingscommissie is samengesteld, rest ons nog een verslag te maken van onze werkzaamheden.
Bij deze danken wij u, gemeente, en ook de Kerkenraad, alvast zeer voor het vertrouwen, de betrokkenheid en enthousiaste reacties in het afgelopen half jaar.

December 2017
Velen van u hebben het al gehoord: de profielschets voor de nieuwe predikant is klaar!

En daarbij behorend is er ook door de commissie een rapport van aanbevelingen voor de toekomst van onze gemeente opgesteld, en een profielschets van onze gemeente (kerkelijk en burgerlijk).

Op de gemeenteavond afgelopen maandag 27 november hebben wij onze aanbevelingen en de profielschets aan u, gemeente, voorgelegd en zijn wij erover met elkaar in gesprek gegaan. Ook heeft op deze avond het College van Kerkrentmeesters informatie gegeven over onze financiële situatie m.b.t. de aanstelling van de nieuwe predikant, en over opties voor de huidige pastorie.

Er was een grote opkomst, dat was erg fijn! Ook de aanwezigheid van onze consulent, ds Sieb Lanser, was fijn en zinvol en helpt onze gemeente bij dit hele proces.

Wij hebben onze voorstellen goed kunnen toelichten, er kwamen veel zinvolle vragen en opmerkingen en toevoegingen uit uw midden, die wij meenemen in de verdere uitwerking van de profielschetsen.

Hieronder geven wij een samenvatting van de profielschets en de aanbevelingen voor de toekomst van onze gemeente. Als de stukken helemaal klaar zijn, zullen ze ook op de website worden gezet.

  • Beschrijving van onze gemeente: pluriform, sterke sociale cohesie, dorpskerk in stadsregio. We hebben veel plannen voor de toekomst, veel actieve leden, maar vergrijzen wel. Groeiende samenwerking met de Urbanusparochie.
  • Kernactiviteiten zijn: vieren (Eredienst) en omzien naar elkaar (Pastoraat). Deze blijven ook in de toekomst even belangrijk als ze nu zijn.
    • De toekomstige predikant blijft de centrale figuur bij de Eredienst, zowel in voorbereiding als in uitvoering, in samenwerking met cantor-organist Eric Jan Joosse, de taakgroep Eredienst en met andere groepen die betrokken zijn bij onze diensten (Diaconie, I-opener, jeugd).
    • Bij Pastoraat zien wij voor de predikant een grotere rol (dan nu) bij de groepen jeugd, jonge gezinnen en middengroep en een meer gedeelde en aansturende rol bij de groepen ouderen, zieken, jarigen, mensen met geestelijke nood. Anderen (opgeleide gemeenteleden, kerkelijk werker) gaan een deel van deze taken zelfstandig uitvoeren, wel steeds onder begeleiding van de predikant. Natuurlijk blijft de predikant ook beschikbaar voor wie daar specifiek behoefte aan heeft.
  • Leren (catechese, cursussen, Bijbelwerkplaats etc.) blijven belangrijk, en ook hier zien wij weer een mix voor de predikant van deels zelf doen en deels aansturen en coachen van andere medewerkers. Hierbij zien wij ook een grote plek voor de samenwerking met de Urbanusparochie (voortzetting van de groei hierin van de afgelopen jaren)
  • Openheid naar buiten toe (Oecumene, Dorpskerk zijn): ook dit is belangrijk en mag ook in de toekomst nog meer gestalte krijgen. Voor de duidelijkheid naar buiten heeft ook hierin de nieuwe predikant een centrale rol, bijvoorbeeld naar de scholen.
  • We zoeken een jongere predikant juist vanwege onze wens meer de jongere groepen aan te spreken. Maar wel is ervaring vereist gezien het wat solistische karakter van de predikantsplaats in onze gemeente (wij hebben geen wijkgemeenten).

Wat nog niet bekend was op de gemeente-avond, maar intussen wel, is dat wij vanuit de landelijke kerk toestemming hebben gekregen om weer een full-time predikant aan te stellen. Dat is natuurlijk heel goed nieuws, eerder kregen we de indruk dat we daarvoor te klein zouden zijn geworden. De commissie van de PKN die onze gemeente financieel heeft onderzocht, was onder de indruk van de betrokkenheid en de ambities in onze gemeente.

De volgende stap voor onze commissie is het samenstellen van de echte Beroepingscommissie, die met de profielschetsen en de aanbevelingen in de hand aan de slag zal gaan met zoeken naar geschikte kandidaten, gesprekken voeren en verder selecteren en die uiteindelijk in de Kerkenraad zal komen met een voorstel voor de nieuwe predikant. Als de Kerkenraad het voorstel overneemt, wordt de kandidaat voorgesteld aan de gemeente. Ook dit is dus weer een heel traject.

De werkwijze van deze Beroepingscommissie is wat veranderd vergeleken met 15 jaar geleden, toen Jos bij ons kwam. Dit betekent o.a. dat gekozen wordt voor een vrij kleine commissie (5-6 mensen) die waarschijnlijk ook nog een training krijgt in het goed uitvoeren van het selectieproces en het voeren van de gesprekken. Gezien het grote belang om te werken vanuit de opgestelde profielschetsen en aanbevelingen, is het wenselijk dat (een deel van) de Commissie Voorbereiding Beroeping in de Beroepingscommissie komt; zij is immers goed op de hoogte van de inhoud en ook van de discussies die hierover gevoerd zijn. Dit is dus toch iets anders geworden dan op de gemeente-avond is verteld, toen dachten wij nog aan een wat grotere commissie.

Op het moment van dit schrijven is de samenstelling van de Beroepingscommissie nog niet bekend.

Als u vragen heeft over de aanbevelingen, de profielschets, of de Beroepingscommissie, of meer wilt weten over de keuzes die gemaakt zijn, schroom niet om ons hierover aan te spreken!

De werkzaamheden van de Commissie Voorbereiding Beroeping zitten er bijna op. Als de Beroepingscommissie is samengesteld, rest ons nog een verslag te maken van onze werkzaamheden.

Bij deze danken wij u, gemeente, en ook de Kerkenraad, alvast zeer voor het vertrouwen, de betrokkenheid en enthousiaste reacties in het afgelopen half jaar.

November 2017
We naderen ons einddoel: het opstellen van de profielschets voor de nieuwe predikant!

In de afgelopen tijd hebben we ons verdiept in de materie en gesprekken gevoerd met de gemeente en taakgroepen en commissies, en ook met Eric Jan, onze cantor-organist-componist. Uit alle informatie en gevoerde gesprekken hebben we een rapport met aanbevelingen voor onze toekomst opgesteld. Dit rapport is besproken in de Kerkenraad en goedgekeurd, zodat we verder konden gaan met het opstellen van de bijpassende profielschets voor de predikant, die zal worden besproken in de Kerkenraadsvergadering van 20 november. Daarbij gaan we er van uit dat de toekomstige predikant niet alles zal kunnen doen, maar dat het belangrijk is dat wij met elkaar kiezen waar zij of hij vooral de aandacht op moet gaan richten. Daarnaast hebben we ook een profielschets gemaakt van onze kerkelijke en burgerlijke gemeente.

Op de gemeenteavond op maandag 27 november zullen wij onze aanbevelingen en de profielschets aan u, gemeente, voorleggen en met u erover in gesprek gaan. Ook zal op deze avond het College van Beheer informatie geven over onze financiële situatie m.b.t. de aanstelling van de nieuwe predikant.

Wij hopen natuurlijk dat wij daarna verder kunnen gaan met afronden, puntjes op de i, van de profielschets, het samenstellen van de echte beroepingscommissie, en dan op zoek naar de ideale predikant!

Dus komt allen: maandag 27 november, in Amstelstroom!

En u weet het ondertussen: wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

Oktober 2017
Als vervolg op de Startzondag is zondag 1 oktober een tweede bijeenkomst geweest, opnieuw om gemeenteleden de gelegenheid te geven met elkaar en met ons in gesprek te gaan over de toekomst van onze kerk, en over ideeën en wensen t.a.v. de nieuwe predikant. In twee groepen hebben we nagedacht over de Eredienst, en over de interne en de externe activiteiten. Ook deze bijeenkomst leidde weer tot zinvolle gesprekken en leverde mooie adviezen en wensen op.

Uit alle informatie en gevoerde gesprekken stellen wij nu de aanbevelingen op voor onze toekomst, waarbij we ons natuurlijk realiseren dat de toekomstige predikant niet alles zal kunnen doen, maar dat het belangrijk is dat wij met elkaar kiezen waar zij of hij vooral de aandacht op moet gaan richten.

Op 16 oktober wordt ons rapport besproken in de Kerkenraad, en bij accoord gaan we verder met het opstellen van een bijpassende profielschets voor de nieuwe predikant. Het is de bedoeling deze profielschets te bespreken in de Kerkenraadsvergadering van 20 november. We hopen dat tegen die tijd ook de financiële mogelijkheden duidelijk zijn.

En dan willen we op maandag 27 november, in een gemeenteavond, deze profielschets aan u, gemeente, voorleggen en met u erover in gesprek gaan. Wij hopen natuurlijk dat wij daarna verder kunnen gaan met afronden, puntjes op de i, van de profielschets, het samenstellen van de echte beroepingscommissie, en dan aan op zoek naar de ideale predikant!

Dus noteert u deze datum in uw agenda, en komt allen: maandag 27 november, in Amstelstroom! Elders in het kerkblad vindt u de precieze informatie over tijdstip en inhoud van de avond.

En u weet het ondertussen: wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

September 2017
Tijdens de Startzondag van 3 september zijn we met een grote groep gemeenteleden met elkaar in gesprek gegaan over de toekomst van onze kerk, en onze ideeën en wensen t.a.v. de nieuwe predikant. De bijeenkomst leidde tot zinvolle gesprekken en heeft veel heldere, soms ook heel concrete, adviezen en wensen opgeleverd. Er was een goede opkomst en grote inzet, en we sloten de ochtend af met een heerlijke lunch.

Op zondag 1 oktober wordt nogmaals een dergelijke bijeenkomst georganiseerd. In de eerste plaats  voor degenen die de Startzondag niet konden bijwonen, maar ook als je nog lang niet uitgepraat bent  over al die belangrijke thema’s ben je van harte welkom. Na de kerk en de koffie kunnen we weer met elkaar in gesprek. Dit zal ongeveer een uur duren, van 11.30 u tot 12.30 u. Wees welkom, en dus ook als u 3 september ook al aanwezig was!

Samen met de uitkomsten van onze gesprekken met de diverse taakgroepen, individuele gemeenteleden, Jos en binnen onze commissie, en met alle kennis en ervaringen die we opdoen uit beleidsstukken en visiestukken van andere kerkelijke gemeentes, helpt dit ons met het opstellen van aanbevelingen voor de toekomst van onze gemeente en op basis daarvan de profielschets voor de nieuwe predikant.

Op dit moment proberen we al deze informatie overzichtelijk en inzichtelijk te maken, en daaruit de grote lijnen op te stellen van die aanbevelingen. Details vullen we later in, we vinden het belangrijk eerst de grote aandachtsgebieden vast te stellen. Deze aanbevelingen leggen we voor aan de voltallige Kerkenraad. Als de Kerkenraad accoord is gaan we verder met het opstellen van een bijpassende profielschets voor de nieuwe predikant. Natuurlijk afgestemd op onze financiële mogelijkheden (goed om te weten: onze berekeningen worden streng gecontroleerd door de landelijke PKN).

En u weet: u kunt ons altijd bellen, mailen of aanspreken als u iets wilt delen wat u belangrijk vindt voor onze toekomst en toekomstige predikant, aanvullingen of adviezen wilt geven, of vragen heeft.

Wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

 

Augustus 2017
In het vorige stukje heeft u een inleiding gelezen over de instelling van onze commissie, die als taak heeft de beroeping van de nieuwe predikant voor te bereiden. Nog even kort samengevat: de taak van de commissie is bezinning op de toekomst van onze gemeente: wat hebben we nodig, wat willen wij in de toekomst, waar gaan we ons op richten?

Om die vragen te kunnen beantwoorden en  op die manier te komen tot een goede profielschets van onze nieuwe voorganger hebben we een uitgebreid stappenplan gemaakt voor de komende maanden.

Enkele van deze stappen doen wij met elkaar in de commissie, zoals het lezen van allerlei beleids- en visiestukken en van de archiefstukken van onze eigen gemeente (bijvoorbeeld van de beroepingsprocedure van Jos), maar ook bevragen wij elkaar en discussiëren wij over wat wij, denkend vanuit onze gemeente, belangrijk vinden voor de toekomst.

Daarnaast gaan we met alle taakgroepen praten over wat zij, vanuit die taakgroep, belangrijk vinden voor onze gemeente en voor de nieuwe voorganger. Er is ook een gesprek geweest met Jos over wat hij in onze gemeente belangrijk of kenmerkend heeft gevonden in zijn dienstperiode bij ons, waar we zuinig op moeten zijn, of waar we over moeten nadenken of aan werken. Dit was een bezinnend gesprek, dat tot waardevolle adviezen heeft geleid.

En we willen natuurlijk met u, onze gemeenteleden, in gesprek over wat u belangrijk vindt, wil houden of juist anders wil. Dat doen we op de Startzondag, 3 september.  Na de dienst en een lekker kopje koffie zal onze voorzitter van de Kerkenraad, Jantine Bennen, het programma inleiden, waarna wij aanvullende informatie zullen geven over onze plannen en ons werk tot nu toe. Daarna  zullen we in kleine groepen en ook vervolgens weer met  z’n allen ons over bovenstaande vragen buigen, met hulp van gespreksleiders. We sluiten de startzondag af met een heerlijke lunch.

Wat de vervolgstappen zijn zullen we toelichten op de startzondag. Het is in ieder geval de bedoeling om na vaststelling in de kerkenraad,  de profielschets aan u te presenteren op een gemeenteavond, om daarna de definitieve profielschets vast te stellen en de eigenlijke beroepingsprocedure te kunnen starten. Ons streven is dat dit ergens in november zal zijn.

We hopen op een goede opkomst op de startzondag en veel bijdragen!

En u weet: u kunt ons altijd bellen, mailen of aanspreken als u iets wilt delen wat u belangrijk vindt voor onze toekomst en toekomstige predikant, aanvullingen of adviezen wilt geven, of vragen heeft.

Wij vinden het nog steeds een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we doen het met vreugde!

Juni 2017
Even voorstellen: uw voorbereidingscommissie op de beroeping!

Onze predikant Jos de Heer gaat vertrekken… daar zijn we wel even stil van. En we zullen bij zijn vele jaren predikant-zijn en dienstbaarheid aan onze gemeente stilstaan in een mooi afscheid.

Tegelijk komt er ook van alles in beweging: want we moeten aan de slag om een nieuwe voorganger te vinden. In de Kerkenraad is daar uitgebreid over gesproken, u heeft dat al kunnen lezen in het kerkblad.

Er is nu eerst een voorbereidingscommissie gevormd, bestaande uit onderstaande vier kerkenraadsleden. De eerste opdracht is bezinning. Het is goed om in deze tijd van verandering, in zowel de kerkelijke als wereldlijke gemeente, ons te beraden en te oriënteren op de toekomst.  De komende maanden zullen wij ons buigen over die vraag: wat hebben we nodig, wat willen wij in de toekomst, waar gaan we ons op richten? We gaan in overleg met de taakgroepen, de consulent, en ook met u, gemeenteleden. Aan de hand daarvan zullen wij met adviezen komen over de richting die bij ons past, en stellen we het profiel en de competenties op van de nieuwe voorganger. Ook maken we een profielschets van onze kerkelijke gemeente en van ons dorp. Als de kerkenraad daar dan achter staat, dan kan het eigenlijke beroepingswerk starten en zal er een beroepingscommissie worden ingesteld.

We zullen de gemeente op een aantal momenten actief betrekken bij dit proces. De startzondag 3 september is hiervoor een mooie eerste gelegenheid, en we zullen dan met hulp van gespreksleiders met elkaar in gesprek gaan over bovenstaande vragen.

Daarnaast staat het natuurlijk eenieder vrij om ons vragen te stellen of ideeën en suggesties met ons te delen. Hieronder vindt u onze namen en telefoonnummers; schroom niet ons te benaderen! Al die informatie nemen we mee bij ons werk.

Wij vinden het een eer om dit belangrijke werk te mogen doen en we hebben er zin in!