Amstelkerk

Kerkenraad

Kerkenraad

De taakgroepen zijn de eerste verant­woordelijke voor de verschillende taakvelden.

Ze hebben een belangrijke positie in de organisatiestructuur van de kerk. In de kerkenraad, het beleidsbepalende orgaan, hebben de ambtsdragers van de verschillende taakgroepen zitting. Verder behoort de predikant tot de kerkenraad, die een voorzitter en een scriba heeft. Ze vergadert om de twee maanden. De taakgroepen zijn: Eredienst, Pastoraat, Diaconie, Jeugd,  en het College van Kerkrent­meesters. Verder zijn er diverse werkgroepen en commissies, die soms onderdeel van een taakgroep zijn. Voorbeelden zijn de ZWO-Commissie en de Contactgroep en de werkgroep I-opener die zich inzet voor de vernieuwing van de kerkdiensten. Het moderamen vormt het dagelijks bestuur en bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba, een vertegenwoordiger van het College van Kerkrentmeesters en een ver­tegenwoordiger van de Diaconie.
In het beleidsplan staan de plannen voor de komende jaren:

Beleidsplan 2013-2018  Geloven Ontmoeten Delen