Amstelkerk

Collectedoel

Diaconie

Vanaf 2014 hebben we een nieuw giftenbeleid bij de diaconie. Van te voren wordt vastgesteld waar de diaconiecollecte voor bestemd is. Er blijven ook nog een aantal ‘onbestemde’ collectes, zodat de diaconie allerlei taken kan bekostigen, zoals de bloemen in de kerk en de jaarlijkse afdracht naar Kerk in Actie. Dat zullen met name de collectes in de zomermaanden zijn. Verder kiezen we voor vier soorten doelen over het jaar: kansarmen in Nederland, medisch werk, kinderen, en armoedebestrijding werelddwijd. Daarbinnen kiezen we dan steeds een doel.

Diaconale collectes van december

Zoals gebruikelijk volgen we in december de thema’s van de PKN binnen het kader van “Kinderen in de knel”-collectes van Kerk in Actie. In de Adventsperiode collecteren we elke week voor de stichting “Het vergeten kind”.

Voor wie zet het vergeten kind zich in? Nederlandse kinderen behoren tot de gelukkigste kinderen ter wereld, zo blijkt uit onderzoeken. Maar helaas geldt dit geluk niet voor alle kinderen in ons land. Nog te vaak gaat het fout, soms zelfs heel erg fout.

Wat is er aan de hand? Duizenden kinderen in Nederland kunnen niet meer thuis wonen. Ze zijn verwaarloosd of mishandeld. Ze zijn gevlucht voor geweld of uit huis geplaatst, omdat ze daar niet meer veilig waren. De trauma’s laten diepe sporen na. Het maakt hen onzeker, bang en boos. Ook zijn er veel kinderen die wél thuis wonen, maar die dagelijks geconfronteerd worden met ernstige problemen van hun ouders. Hun verslaving(en), grote schulden, psychische problemen en onvermogen zorgen voor een negatief klimaat. Hierdoor krijgen kinderen niet de positieve aandacht die ze zo hard nodig hebben. Ze vereenzamen, raken in een sociaal isolement en hun ontwikkeling komt in de knel. Op latere leeftijd lopen deze kinderen een verhoogd risico om op het criminele pad te raken, geen baan te kunnen houden, zelf problemen te ervaren in de opvoeding van hun eigen kinderen of zelfs helemaal geen duurzame relatie aan te kunnen gaan.

De collectes van de Kerstnachtdienst van 24 december en van de Kerstmorgendienst van 25 december zullen in het teken staan van steun aan vluchteling-kinderen Wereldwijd. Gezondheidszorg en opbouwen van de noodzakelijke voorzieningen vragen een grote financiële injectie in de regio’s waar kinderen met oorlogstrauma’s worden opgevangen.

Helpt u ook weer mee om het welzijn in het leven van deze kinderen in Nederland maar ook Wereldwijd die echt in de knel verkeren te verbeteren?

Alle collectes zijn van harte aanbevolen!

Mooie maand toegewenst met gezegende Kerstdagen en een fijne jaarwisseling, namens de Diaconie,

Martin de Groot

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Diaconale collectes van november

Voordat we de diaconale plannen van november ontvouwen is het wel goed om even terug te blikken op de collectes van de afgelopen maanden. In de wereld is immers veel gebeurd en in september waren de collectes voor “Kerk in Actie”. Het zal u niet verbazen dat de collecteopbrengst van september naar steun aan de Noord-Afrikaanse landen Marokko en Libië is gegaan, landen die immens lijden en hebben geleden onder de rampen die hen hebben getroffen. U heeft voor deze doelen €850,- gedoneerd in de collectes van die maand. Aan u is toegezegd dat de diaconie van de Amstelkerk de opbrengst zou verdubbelen zodat er een bedrag van 1700,- (!) naar Kerk in Actie kon worden overgemaakt. Geweldig toch!? Dank voor uw gulle bijdrage hierin. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk welk bedrag we naar Mercy Ships kunnen overmaken, het project waarvoor we in oktober hebben ingezameld. Zodra ik daarover meer weet zal ik u dat laten weten.

Dan de maand november.

De gehele maand november zullen we de diaconale collectes bestemmen voor de organisatie “Regenboog-groep-Amsterdam”, een stichting dicht bij huis en waarmee de Amstelkerk al zeer vertrouwd is omdat we jaarlijks hen steunen in het werk dat door vele vrijwilligers in de stad wordt gedaan. Maar toch: een korte uitleg.

De Regenboog Groep is een Amsterdamse organisatie die al bijna 50 jaar actief is in de stad. Ze helpen iedereen die geen helper heeft. De persoonlijk inzetten van hun vrijwilligers laat de kracht zien van persoonlijke betrokkenheid bij de ander. Hun aanpak is altijd inventief met gebruikersruimtes voor verslaafden, net als de zorg voor gestrande Europeanen, de start van de NoiZ (nachtopvang In zelfbeheer) en bijvoorbeeld Onder de Pannen. En zij betuttelen niet maar stimuleren mensen om zelf de touwtjes (weer) in handen te nemen.

Kortom versterkend, inventief en betrokken. Dat zijn de pijlers die hen in het verleden stevigheid gaven en waarmee men ook vol vertrouwen de toekomst in gaat.

Natuurlijk zal ook de Oogstdienst van zondag 5 november ingericht worden met een oog gericht op die vele mensen dichtbij in onze regio die zo’n steun in de rug goed kunnen gebruiken. Net als in eerdere jaren wordt u ook weer uitgenodigd om voorafgaand aan deze dienst naast de reguliere collecte te delen in het meebrengen van producten als groente, fruit ed. Na afloop van deze dienst zullen de verse producten worden afgegeven bij de locaties van de Regenbooggroep.

Natuurlijk willen we deze collectes in november weer van harte bij u aanbevelen.

Namens de diaconie wil ik u een mooie, stormachtige herfstperiode toewensen met het weer dat in dit jaargetijde hoort!

Met vriendelijke groet, namens de Diaconie,

Martin de Groot

Uw bijdrage kunt u overmaken op het rekeningnummer van de diaconie: NL12 RABO 0351 8039 98

Inzamelen van postzegels, kaarten, oude mobieltjes,cartridges en pennen

Spaart u ook weer mee deze zomer. Spaar alle ansichtkaarten en postzegels die u onvangt.

Al jaren sparen we in onze kerk bovenstaande spullen in voor Kerk in Actie. Bij de garderobe staat een bak waar u de verzamelde spullen in kunt doen.

Als u nu eens zoveel heeft dat het te zwaar is om mee te nemen naar de kerk, dan kunnen we het eventueel bij u ophalen.

Lees meer