Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst op zondag 4 juli 2021

voorganger: ds. Peter Verhoef (classispredikant Noord-Holland)
organist: Eric Jan Joosse

orgelmuziek vooraf
welkom door ouderling van dienst
intochtspsalm lied 212
stil gebed
bemoediging en groet
kyriegebed
glorialied lied 657: 1, 2 en 3
aandacht voor de kinderen / kinderen gaan naar de kindernevendienst
gebed om de Heilige Geest
lezing uit het Nieuwe Testament: Lucas 19: 1-10
zingen lied 695
uitleg en verkondiging
zingen LBK 1973 Gezang 487: 1 en 3

1. De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

3. Gij geeft het uw beminden in de slaap,
Gij zaait uw naam in onze diepste dromen.
Gij hebt ons zelf ontvankelijk gemaakt
zoals de regen neerdaalt in de bomen,
zoals de wind, wie weet waarheen hij gaat,
zo zult Gij uw beminden overkomen.

dank- en voorbeden, stil gebed en Onze Vader
zingen slotlied (staande) lied 263
wegzending
zegen
zingen lied 423