Amstelkerk Amstelkerk

Orde van dienst voor zondag 6 juni 2021

voorganger: ds. Benedikte L. Bos
organist: Eric Jan Joosse
waarin de doop bediend zal worden aan Olivia Amélie Schakel
orgelspel
welkomstwoord ouderling van dienst
intochtslied psalm 139: 1 en 7
moment van stilte
bemoediging en groet
v: Onze hulp is in de naam van de Heer,
a: die hemel en aarde gemaakt heeft;
v: die trouw blijft tot in eeuwigheid;
a: Hij laat niet varen de werken van zijn handen.
v: De Heer zal bij u zijn,
a: de Heer zal u bewaren.

zingen psalm 139: 9
inleiding op de dienst
kyriëgebed met acclamatie lied 301h
glorialied lied 868: 1, 2 en 3
aandacht voor de kinderen, kinderen gaan naar de nevendienst
gebed bij de opening van de Schrift
beantwoord met:

1e lezing: Genesis 1:1-10
zingen lied 513
2e lezing: Efeziers 4: 1-6
zingen lied 968: 5
uitleg en verkondiging
zingen lied 906: 1, 2, 6
de kinderen komen terug uit de kindernevendienst
de dopeling wordt binnengedragen
terwijl de dopeling wordt binnengebracht zingen we Geroepen … 75

presentatie van de dopeling
geloofsbelijdenis op de melodie van Wat de toekomst brenge moge

Ik geloof in God de Vader,
groot in wijsheid en in macht,
die de hemel en de aarde
door zijn woord heeft voortgebracht,
die de mens als kroon van de schepping
naar zijn beeld geschapen heeft
en nog in zijn grote liefde
alles draagt en aanzien geeft.

Ik geloof in Jezus Christus
’s Vaders één geboren Zoon,
mens geworden om ons mensen,
lijdend onze smaad en hoon;
die gestorven aan de zonde
opstond ter rechtvaardiging
en ten hemel is gevaren
waar Hij alle macht ontving.

Ik geloof de Heilige Geest, die
God als Gids gegeven heeft
en een kerk die in alle tijden
enkel op zijn adem leeft.
Ik geloof de schuldvergeving
en ook de herrijzenis.
Ik geloof een eeuwig leven,
dat in God geborgen is.

het doopwater wordt in doopvont gegoten
doopvraag
bediening doop
verwelkoming door de gemeente
Wilt u als gemeente dit kind ontvangen in uw midden
en haar en haar ouders waar mogelijk helpen
bij de opvoeding in het geloof?
antwoord gemeente:
Ja, dat beloven wij
zegenbede
overhandiging doopkaart
cadeautje van de kinderen uit de nevendienst
de doopkaars wordt aangestoken
zingen uit de bundel Geroepen… 85

Jezus zegt dat Hij hier van ons verwacht
dat wij zijn als kaarsjes brandend in de nacht.
En Hij wenst dat ieder tot Zijn ere schijn’
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!

Jezus zegt, dat Hij ieders kaarsje ziet,
of het helder licht geeft, of ook bijna niet.
Hij ziet uit de hemel of wij lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn!

Jezus zegt ons ook dat ’t zo donker is,
overal op aarde leed en droefenis.
Laat ons dan in ’t duister heldere lichtjes zijn,
jij in jouw klein hoekje en ik in ’t mijn.

dank- en voorbeden, afgerond met Onze Vader
zingen lied 704
wegzending en zegen, beaamd met