Amstelkerk

Gemeente

Gemeente van de Amstelkerk

Protestants en open
De Amstelkerk is geworteld in de protestants-christelijke traditie. Tegelijk blijkt ze een geestelijk dak te zijn voor mensen van heel verschillende levensbeschouwelijke achtergronden. Van vrijzinnig tot traditioneel, van mensen die van evangelische liederen houden tot liefhebbers van het repertoire van Huub Oosterhuis. Deze ruimte is er voor allen in de eredienst en daarbuiten, omdat de Amstelkerk kerk voor het héle dorp wil zijn.

De waarde van de breedte van de Amstelkerk komt tot uitdrukking in tal van erediensten: sommige met klassieke cantates, een enkele keer per jaar met Opwekkingsliederen. In de reguliere diensten zingen we uit het Liedboek en volgen we het oecumenisch leesrooster.

Ook worden in samenkomsten levendige gesprekken gevoerd en is er respect voor elkaars manier van geloven.

Eerbiedig en levendig
De reguliere zondagse kerkdiensten vormen het kloppende hart van de Amstelkerk. Ze kenmerken zich door een klassieke, verzorgde liturgie. In hun uitleg en verkondiging houdt de voorganger het leven van alledag tegen het licht van de Bijbelse verhalen. De beroepsmusicus zorgt voor muziek en (koor)zang van hoge kwaliteit.

De diensten en de doordeweekse activiteiten zijn gericht op ontmoeting, inspiratie en de reflectie op levensvragen.

Vormend en dragend
De Amstelkerk is een kerk voor alle generaties, al zijn er meer ouderen dan kinderen onder de gemeenteleden. Van crèche tot 80+-ers: we zijn allemaal ‘kinderen van God’. Voor elk wordt dan ook geprobeerd activiteiten aan te bieden die vormend zijn voor de ontwikkeling als mens en gelovige.

Soms groeit ook de behoefte zich in te zetten voor de Amstelkerk. Ruim honderd vrijwilligers dragen het leven in en om de kerk.

Inspirerend en verbindend
Wie voor het eerst in de Amstelkerk komt, mag zich welkom voelen. De welkomstcommissie staat op zondag klaar om ieder een ‘goedemorgen’ te wensen en te voorzien van een liturgie en liedboek. En doordeweeks: elk mag -ook onaangekondigd- aanschuiven bij gespreksgroepen. Verscheidene keren per jaar is de Amstelkerk op zaterdag opengesteld voor geïnteresseerden. We noemen dat ‘gastvrije kerk’.

Verbinding is er ook met de Rooms Katholieke kerk in het dorp, er zijn vele gezamenlijke activiteiten en enkele oecumenische diensten per jaar.

Of de behoefte nu individueel gericht is of sociaal, de Amstelkerk biedt ruimte voor bezinning en ontmoeting.

Ieder kan het initiatief nemen de diensten bij te wonen, met de predikanten te spreken over levens- of geloofsvragen en/of zich te verbinden aan cursussen en groepen, aan muziek en cultuur en aan allerhande activiteiten.

Informatie hierover vindt u elders op de website of kunt u verkrijgen bij de scriba, u kunt schrijven naar: scriba@amstelkerk.net)