Amstelkerk

Kerkenraad

Kerkenraad

De kerkenraad bestaat naast de voorzitter, de scriba en de predikant uit vertegenwoordigers uit de verschillende taakgroepen.

De kerkenraad vergadert om de twee maanden. De taakgroepen zijn: eredienst, pastoraat, diaconie, jeugd, communicatie en het college van kerkrent­meesters. Sommige taakgroepen zijn onderverdeeld in werkgroepen en commissies. Voorbeelden zijn de ZWO-Commissie,(die onder de taakgroep diaconie valt), de contactgroep (die onder pastoraat valt). Het moderamen vormt het dagelijks bestuur en bestaat uit de predikant, de voorzitter, de scriba, een vertegenwoordiger van het college van kerkrentmeesters en een vertegenwoordiger van de diaconie.
In het beleidsplan staan de plannen voor de komende jaren:

Beleidskader 2021-2026