Amstelkerk

Taakgroepen

Taakgroepen

Het werk in de kerkgemeenschap is veelomvattend, daarom zijn er verschillende taakgroepen om het werk beter te structureren.

Taakgroep diaconie

Het werk van de diaconie is gebaseerd op de woorden ‘barmhartigheid’, ‘gerechtigheid’ en ‘wederkerigheid’. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Concreet wil dat zeggen dat de diaconie de gemeente voorgaat in het omzien naar de naaste, zowel dichtbij als ver weg. Diaconaat is de taak van de hele gemeente. Sommigen diakenen zijn uit haar midden benoemd (ambtsdragers) om daar specifiek gestalte aan te geven.De diaconie geeft geld aan diverse projecten in binnen en buitenland. Daarvoor collecteert de diaconie elke zondagmorgen in de eredienst. Lang geleden heeft de diaconie schenkingen gekregen. De rente die dit vermogen oplevert, wordt ook gebruikt voor het diaconale werk. De diaconie heeft een taak in de eredienst: van het welkom heten (en wegwijs maken) van kerkgangers bij de ingang, het verzorgen van de collecte, het doen van voorbeden, zorgen dat de bloemen uit de dienst worden weggebracht naar gemeenteleden tot het voorbereiden van het Heilig Avondmaal. Regelmatig worden er speciale zendings- en werelddiaconaatsdiensten georganiseerd door de diaconie. Een keer per jaar organiseert de diaconie een feestelijke dankdienst voor gewas en arbeid. Met Pasen zijn er narcissen voor iedereen en met Kerst wordt er een attentie gebracht naar hen die het moeilijk hebben. De diaconie houdt u op de hoogte van haar werk door het doel van de collecte aan te kondigen in de eredienst, te publiceren in ons kerkblad en jaarlijks een diaconale gemeenteavond te organiseren. De diaconie vergadert in principe op elke derde dinsdag van de maand, en bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Martin de Groot, secretaris Marga Ottenbros, Henk Mul en Alie de Haan
Het verhuur van de diaconale panden behoort ook tot onze taanbi-logoak
Toewijzing Diakoniehuizen
Meerjarenplan_Diaconie_April_2014
Inzamelen postzegels, kaarten, mobieltjes en cartridges

Diaconie & ANBI
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling (in dit geval de Diaconie) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een beschikking ontvangen voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, de diaconieën en classicale vergaderingen). De nieuwe regels die daarbij horen zijn per 1 januari 2016 van kracht geworden.
De Diaconie van de Amstelkerk is dus verplicht om online (via internet) transparant te zijn over bestuur, eventuele beloning(en), de doelstelling(en) het beleidsplan en over de financiën. Als Diaconie voldoen wij aan alle voorwaarden. Via de link die hieronder staat, kunt u zien wat de diaconie publiceert.
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/diaconie-amstelkerk
Met dit berichtje wil de Diaconie u kenbaar maken dat u net zoals bij de Actie Kerkbalans een formulier kunt gebruiken voor de gunstige aftrek regeling van de inkomstenbelasting. Dit formulier kunt u hier  downloaden of per post aanvragen bij  de Diaconie.
Wanneer u structureel ten minste € 50, – per jaar aan de Diaconie geeft kunt u daar gebruik van maken. U kunt uw giften dan per bank overmaken in plaats van contant via de collecte.
Als u vragen heeft kunt die per email stellen.

Informatie:
Marga Ottenbros
020 4967336
diaconie@amstelkerk.net

 

Taakgroep Pastoraat

De taakgroep pastoraat werkt vanuit het ideaal van ‘omzien naar elkaar’. Het is goed om naast het spontane omzien ook bezoek te organiseren. Dit georganiseerde bezoekwerk wordt gedaan door actieve gemeenteleden, leden van de contactgroep, ouderlingen en de predikant.
Wanneer u huisbezoek wilt, kunt u dat  aanvragen bij de pastorale ouderlingen of de predikant.
De taakgroep organiseert bijeenkomsten voor ouderen, bijvoorbeeld een zanguurtje in Theresia en een maandelijkse bijeenkomst waarin een psalm wordt besproken.

Informatie:
Beppie Hagen
06 4433 8531
taakgroeppastoraat@amstelkerk.net

‘Dienstouderlingen’
Caroline Sonnenberg
Beppie Hagen
Ingrid van der Neut
Gert Roos
Friederike Bakker
Coos de Ruiter
Emmy Stuij
Benedikte Bos, predikant

Deze groep heeft onderling contact rondom het dienstdoen als ambtsdrager in de erediensten.

 

 

Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst houdt zich bezig met het preekrooster, organiseren en uitvoeren van de erediensten in de meest brede zin van het woord.
De taakgroep denkt na over de praktische en liturgische inrichting van het kerkgebouw. Ook heeft zij een stem als het gaat om de keuze van muzikale omlijsting van de erediensten (koren, solisten e.d.).
De taakgroep Eredienst bestaat uit: Eric Jan Joosse en ds. Benedikte Bos.

Informatie:
Gea Nooitgedagt
020-4967972
taakgroeperedienst@amstelkerk.net

 

Werkgroep bloemendienst

Iedere week zijn er feestelijke bloemen in de kerk. De werkgroep bloemendienst verzorgt deze bloemen voor de zondagochtend diensten. Meestal worden de bloemen door één van de leden van deze dienst zelf geschikt.
De bloemen worden direct vanuit de dienst bezorgd bij iemand door een gemeentelid. Er wordt bij de aanvang van dienst verteld voor wie de bloemen bestemd zijn en gevraagd wie ze weg wil brengen.
Verzoeken vanuit de gemeente, dat iemand een blijk van medeleven of opkikkertje nodig heeft en een bloemetje kan gebruiken kunnen worden gedaan bij:

Informatie:
Wil Kars- v.d. Meijden
020 4961723
bloemen@amstelkerk.net


College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de financiële middelen en gebouwen van de Protestantse Gemeente in Ouderkerk aan de Amstel, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Deze verantwoordelijkheid heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd.
Concreet houdt het college zich bezig met:

  • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
  • het zorg dragen voor de geldwerving (jaarlijkse actie kerkbalans);
  • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
  • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
  • het beheren van de financiën van de gemeente;
  • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
  • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
  • Het beheren van de archieven van de gemeente.

Deze taken komen voort uit de Ordinantie 11 artikel 2 van de Protestantse Gemeente.
Op dit moment bestaat het college uit de volgende personen:

Ingrid van der Neut,  voorzitter,
Emmy Stuij , secretaris
Gert Post, financieel administrateur
Christiaan Schneider, lid
Peter de Braal, lid
Rien Bevelander, technisch adviseur
Coos de Ruiter, lid
Paul Roland, ondersteunt penningmeester

Informatie:
Emmy Stuij
020 4964183
kerkrentmeesters@amstelkerk.net

Mocht u een bijdrage willen overmaken, dan kan dit naar rekeningnr.: NL 81 RABO 0351803629 t.n.v. het college van kerkrentmeesters.

Notariële schenkingen
Hieronder staat een document m.b.t. schenkingen.
Aanmeldformulier_voor_notariele_schenkingsakteKiA

Informatie:
Emmy Stuij
020 4964183
kerkrentmeesters@amstelkerk.net

Taakgroep jeugd

De taakgroep jeugd probeert ervoor te zorgen dat de jeugd( 0-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar) uit onze gemeente zich thuis voelen bij ons in de kerkgemeenschap en de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten.
Daartoe worden er activiteiten georganiseerd tijdens de kerkdiensten op de zondagmorgen, maar ook zijn er activiteiten rondom de grote feesten zoals een herderstocht, kerstmaaltijd, samen passion kijken, palmpaasstokken maken….
In de taakgroep zitten Esther de Braal, Lyda Mul, Marjon v/d Lee, Giza Warner, Peter de Braal, Ds.Benedikte Bos en Friederike Bakker

Informatie:
Friederike Bakker(jeugd-ouderling)
020-6421204
jeugdouderling@amstelkerk.net