Amstelkerk

Taakgroepen

Taakgroepen

Het werk in de kerkgemeenschap is veelomvattend, daarom zijn er verschillende taakgroepen om het werk beter te structureren.

Taakgroep diaconie

Het werk van de diaconie is gebaseerd op de woorden ‘barmhartigheid’, ‘gerechtigheid’ en ‘wederkerigheid’. De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. Concreet wil dat zeggen dat de diaconie de gemeente voorgaat in het omzien naar de naaste, zowel dichtbij als ver weg. Diaconaat is de taak van de hele gemeente. Sommigen diakenen zijn uit haar midden benoemd (ambtsdragers) om daar specifiek gestalte aan te geven.De diaconie geeft geld aan diverse projecten in binnen en buitenland. Daarvoor collecteert de diaconie elke zondagmorgen in de eredienst. Lang geleden heeft de diaconie schenkingen gekregen. De rente die dit vermogen oplevert, wordt ook gebruikt voor het diaconale werk. De diaconie heeft een taak in de eredienst: van het welkom heten (en wegwijs maken) van kerkgangers bij de ingang, het verzorgen van de collecte, het doen van voorbeden, zorgen dat de bloemen uit de dienst worden weggebracht naar gemeenteleden tot het voorbereiden van het Heilig Avondmaal. Regelmatig worden er speciale zendings- en werelddiaconaatsdiensten georganiseerd door de diaconie. Een keer per jaar organiseert de diaconie een feestelijke dankdienst voor gewas en arbeid. Met Pasen zijn er narcissen voor iedereen en met Kerst wordt er een attentie gebracht naar hen die het moeilijk hebben. De diaconie houdt u op de hoogte van haar werk door het doel van de collecte aan te kondigen in de eredienst, te publiceren in ons kerkblad en jaarlijks een diaconale gemeenteavond te organiseren. De diaconie vergadert in principe op elke derde dinsdag van de maand, en bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Martin de Groot, secretaris Marga Ottenbros, Henk Mul en Alie de Haan
Het verhuur van de diaconale panden behoort ook tot onze taanbi-logoak
Toewijzing Diakoniehuizen
Meerjarenplan_Diaconie_April_2014
Inzamelen postzegels, kaarten, mobieltjes en cartridges

Diaconie & ANBI
De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling (in dit geval de Diaconie) vrijgesteld van schenk- en erfbelasting
De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een beschikking ontvangen voor alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, de diaconieën en classicale vergaderingen). De nieuwe regels die daarbij horen zijn per 1 januari 2016 van kracht geworden.
De Diaconie van de Amstelkerk is dus verplicht om online (via internet) transparant te zijn over bestuur, eventuele beloning(en), de doelstelling(en) het beleidsplan en over de financiën. Als Diaconie voldoen wij aan alle voorwaarden. Via de link die hieronder staat, kunt u zien wat de diaconie publiceert.
http://www.kennisbankfilantropie.nl/anbi/diaconie-amstelkerk
Met dit berichtje wil de Diaconie u kenbaar maken dat u net zoals bij de Actie Kerkbalans een formulier kunt gebruiken voor de gunstige aftrek regeling van de inkomstenbelasting. Dit formulier kunt u hier  downloaden of per post aanvragen bij  de Diaconie.
Wanneer u structureel ten minste € 50, – per jaar aan de Diaconie geeft kunt u daar gebruik van maken. U kunt uw giften dan per bank overmaken in plaats van contant via de collecte.
Als u vragen heeft kunt die per email stellen.

Informatie:
Marga Ottenbros
020 4967336
diaconie@amstelkerk.net

Taakgroep Pastoraat

Pastorale zorg is een kerntaak van een gemeente en haar predikant: omzien naar elkaar. Pastorale zorg kent vele facetten, is een taak van alle gemeenteleden en beweegt zich binnen en buiten de kerkelijke gemeente.

De taakgroep pastoraat coördineert het pastoraatswerk en doet veel uitvoerend werk, zoals contact met en bezoek aan gemeenteleden, de organisatie van ontmoetingsochtend of -avonden, en andere activiteiten zoals de gedachtenisdienst en de lichtjesbootjes op Allerzielen. Daarnaast organiseert de taakgroep pastorale toerusting voor kerkenraads- en taakgroepsleden, en anderen die daar behoefte aan hebben. Voor de predikant heeft de taakgroep een ondersteunende functie.

De taakgroep pastoraat werkt met en naast al die gemeenteleden die omzien naar de ander door aandacht, bezoek, ondersteuning of hulp bij de georganiseerde activiteiten.

Leden van de taakgroep pastoraat

 • de predikant vacant
 • pastoraatsouderlingen Beppie Hagen (secretaris) en Caroline Sonnenberg
 • taakgroepsleden Adri Burger (voorzitter), Alie de Haan, Wil Kars en Gert Roos

 

Contact en verdere informatie
Dit kan via: taakgroeppastoraat@amstelkerk.net
Of telefonisch via Beppie Hagen 06-44338531 of Adri Burger 06-20973682.

De taken en activiteiten van de taakgroep pastoraat

Pastorale bezoeken
Deze worden gedaan door (oud)leden van de taakgroep pastoraat in overleg met of op verzoek van de predikant of op eigen initiatief. Gemeenteleden kunnen zelf om een bezoek vragen maar als de taakgroep weet heeft van moeilijke omstandigheden wordt ook ongevraagd bezoek aangeboden.

Bloemen in de kerk
Via de diaconie worden in elke zondagse eredienst boeketten bloemen verzorgd. Een lid uit de taakgroep pastoraat bepaalt wekelijks in overleg naar wie de bloemen toe gaan. Met het geven van de bloemen drukken we de verbondenheid uit met gemeenteleden in bijzondere omstandigheden.

Ouderenpastoraat
Er zijn maandelijks verjaardagsbijeenkomsten voor gemeenteleden die in die maand 80 of ouder worden. De predikant, een taakgroepslid en enkele gastvrouwen/heren zijn aanwezig en zorgen voor koffie met gebak. Er is ruimte voor onderling gesprek en gezelligheid, maar ook een gesprek in de groep aan de hand van een (Bijbels) thema. Voor deze vorm is gekozen vanwege de ruimte voor ontmoeting: met de predikant, de pastoraatsmedewerker en met elkaar.
De taakgroep ondersteunt de organisatie van het kerstfeest voor ouderen.
Er is extra aandacht voor de 90+ gemeenteleden.
Het maandelijkse zanguurtje in Zorgcentrum Theresia is na de corona-pandemie nog niet hervat.

Gedachtenisdienst
Samen met de taakgroep eredienst organiseert de taakgroep pastoraat op de zondag bij Allerzielen een kerkdienst ter nagedachtenis aan diegenen die het afgelopen jaar in de gemeente zijn overleden. De naaste familie ontvangt hiervoor persoonlijk een uitnodiging van de leden van de taakgroep.

Gedenken op Allerzielen: een activiteit voor het hele dorp
Op Allerzielen (2 november) wordt voor iedereen binnen en buiten de kerk die daar behoefte aan heeft, een moment van gedenken georganiseerd. Na een korte bijeenkomst in de Amstelkerk wordt een gedachtenisritueel, verwant aan onze christelijke traditie, uitgevoerd. Afgelopen jaren hebben we papieren bootjes, voorzien van een naam en een waxinelichtje, te water gelaten op de Amstel. Dit kan in de toekomst ook met andere vormen worden gedaan. Deze activiteit is nadrukkelijk voor het hele dorp bedoeld.

Gedenkplaat en kruisjes, boekje “Ik bewaar je”
In de kerk hangt een gedenkplaat met kruisjes met daarop de namen van de overledenen van het afgelopen kerkelijk jaar. Zo blijven hun namen zichtbaar in ons midden. Het kruisje wordt tijdens de uitvaartdienst of op een ander moment, in bijzijn van de familie, opgehangen op de gedenkplaat. Na een jaar wordt het kruisje persoonlijk aan de familie overhandigd. Enkele maanden na het overlijden wordt een boekje met mooie teksten en afbeeldingen aan de familie gegeven, indien dat passend is.

Paaskaars
Jaarlijks wordt na Pasen de paaskaars van het afgelopen jaar uitgereikt aan een gemeentelid. Het uitreiken van de kaars benadrukt de verbondenheid van God met het leven en wordt ervaren als teken van troost. Iedereen kan hiervoor iemand aandragen. De taakgroep pastoraat bepaalt wie de kaars krijgt en brengt deze persoonlijk naar degene toe.

Geloofsgesprekken
De taakgroep pastoraat wil graag bijdragen aan de mogelijkheid om met elkaar over geloof te praten. Daarom participeert ze in activiteiten zoals thema-avonden en geloofsgesprekken.

Toerusting kerkenraad, taakgroepen en gemeente
De taakgroep pastoraat wil graag bijdragen aan de toerusting van alle leden van de kerkenraad en de taakgroepen. De jaarlijkse bezinningsdag voor kerkenraad en taakgroepsleden is daarvoor bedoeld. Ook organiseert de taakgroep toerustingsavonden onder leiding van een docent pastorale vorming.

Pastoraat voor onze vrijwilligers
In onze gemeente is een groot aantal vrijwilligers actief. Ook voor hen is pastorale aandacht nodig. Daarom wordt jaarlijks een gezellige middag voor de gemeente georganiseerd.

Taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst houdt zich bezig met het preekrooster, organiseren en uitvoeren van de erediensten in de meest brede zin van het woord.
De taakgroep denkt na over de praktische en liturgische inrichting van het kerkgebouw. Ook heeft zij een stem als het gaat om de keuze van muzikale omlijsting van de erediensten (koren, solisten e.d.).
De taakgroep Eredienst bestaat uit: Eric Jan Joosse, Gea Nooitgedagt en Adri Burger.

Informatie:
Gea Nooitgedagt
020-4967972
taakgroeperedienst@amstelkerk.net

Werkgroep bloemendienst

Iedere week zijn er feestelijke bloemen in de kerk. De werkgroep bloemendienst verzorgt deze bloemen voor de zondagochtend diensten. Meestal worden de bloemen door één van de leden van deze dienst zelf geschikt.
De bloemen worden direct vanuit de dienst bezorgd bij iemand door een gemeentelid. Er wordt bij de aanvang van dienst verteld voor wie de bloemen bestemd zijn en gevraagd wie ze weg wil brengen.
Verzoeken vanuit de gemeente, dat iemand een blijk van medeleven of opkikkertje nodig heeft en een bloemetje kan gebruiken kunnen worden gedaan bij:

Informatie:
Wil Kars- v.d. Meijden
020 4961723
bloemen@amstelkerk.net

College van kerkrentmeesters

Het college van kerkrentmeesters beheert de financiële middelen en gebouwen van de Protestantse Gemeente in Ouderkerk aan de Amstel, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. Deze verantwoordelijkheid heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd.
Concreet houdt het college zich bezig met:

 • het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening;
 • het zorg dragen voor de geldwerving (jaarlijkse actie kerkbalans);
 • het beschikbaar stellen van ruimten voor de eredienst en andere activiteiten van de gemeente;
 • het beheren van de roerende en onroerende zaken van de gemeente;
 • het beheren van de financiën van de gemeente;
 • het verzorgen van het personeelsbeleid en het fungeren als werkgever;
 • het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en, indien aanwezig, het trouwboek;
 • Het beheren van de archieven van de gemeente.

Deze taken komen voort uit de Ordinantie 11 artikel 2 van de Protestantse Gemeente.
Op dit moment bestaat het college uit de volgende personen:

Ingrid van der Neut,  voorzitter,
Emmy Stuij , secretaris
Gert Post, financieel administrateur
Christiaan Schneider, lid
Peter de Braal, lid
Rien Bevelander, technisch adviseur
Paul Roland, ondersteunt penningmeester

Informatie:
Emmy Stuij
020 4964183
kerkrentmeesters@amstelkerk.net

Mocht u een bijdrage willen overmaken, dan kan dit naar rekeningnr.: NL 81 RABO 0351803629 t.n.v. het college van kerkrentmeesters.

Notariële schenkingen
Hieronder staat een document m.b.t. schenkingen.
Aanmeldformulier_voor_notariele_schenkingsakteKiA

Informatie:
Emmy Stuij
020 4964183
kerkrentmeesters@amstelkerk.net

Taakgroep jeugd

De taakgroep jeugd probeert ervoor te zorgen dat de jeugd( 0-12 jaar) en jongeren (12-18 jaar) uit onze gemeente zich thuis voelen bij ons in de kerkgemeenschap en de mogelijkheid krijgen elkaar te ontmoeten.
Daartoe worden er activiteiten georganiseerd tijdens de kerkdiensten op de zondagmorgen, maar ook zijn er activiteiten rondom de grote feesten zoals een herderstocht, kerstmaaltijd, samen passion kijken, palmpaasstokken maken….
In de taakgroep zitten Esther de Braal, Lyda Mul, Marjon v/d Lee, Giza Warner, Peter de Braal, en Friederike Bakker